Välkommen till samlarportalen, här nedan ser du ett exempel på en av sidorna du kan hitta här.
Silverstämplar
-

70075 sidvisningar

Stämpling av silver

Silver

De ädla metallerna är i ren form så mjuka att de vanligtvis inte fungerar i tekniska sammanhang för tillverkning av föremål. Genom mindre tillsatser av olika legeringsämnen förbättras de mekaniska egenskaperna, så att metallen kan användas för tillverkning av diverse föremål. Om tillsatserna håller sig inom bestämda gränser, får den ädla metallen, som genom tillsatserna blivit en legering, fortfarande kallas äkta. Dessa olika legeringstekniker kan ibland förvirra vad som i dagligt tal kallas silver. Vid värdering bör man därför hålla isär de olika tillverknings och legerings metoderna. Rent silver (= kattfoten), Argent Hache (silverhack), Old Sheffield pläter och nysilver (ofta märkt NS). Nysilver är ett begrepp där föremål, är elektrogalvaniskt pläterade med ett tunt lager silver på ytan.

 

Historiskt sett har silvret spelat en viktig roll även som betalningsmedel. Det har därför varit viktigt att kunna fastställa metallens äkthet och beståndsdelar för att kunna säkerställa dess värde på marknaden. Garantin av värdet har säkerställts genom olika kontrollstämplar för att kunna fastställa metallens äkthet och värde. Systemet för kontrollstämpling har i gamla tider varit skiftande i olika länder. Det man finner på gamla föremål är ofta svenska stadsstämplar och mästarstämplar. Svenska kattfoten hittar man på föremål som gjorts tidigast 1752 . Det var då svenska staten tog över kontrollstämplingen. Är föremålet äldre får man ta till andra metoder, som mästarstämplar , stadsvapen , åldermansrankan, årsstämplar etc.

 

Sedan januari 2000 sköts ädelmetallkontrollen helt av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. De är en förvaltningsmyndighet för ädelmetallstämplar som kattfotstämpling och CCE stämpling. De kontrollerar även finhalten genom stickprovskontroller hos dem som tillverkar ädelmetallarbeten och istället stämplar med registrerad namnstämpel ( tillverkarstämpel ) samt finhaltsstämpel. De fyra olika typerna av ansvarsstämplar som är intressanta för stämpellagen är:

1. finhaltsstämpel tillsammans med kattfotsstämpel eller CCM stämpel. Stämplad av något av de företag som är godkända av SWEDAC.

2. hos SWEDAC registrerad och godkänd namnstämpel samt finhaltstämpel. Vem som helst kan registrera en namnstämpel, men oftast är det en silversmed eller guldsmed, eller ett företag som ägs av, eller har guldsmed eller silversmed anställd.

3. fyra stämplar vid export, enligt Ädelmetallkonventionens bestämmelser. Finhaltsstämpel, tillverkarens namnstämpel, nationell kontrollstämpel ( som i Sverige är kattfoten ) och CCM-stämpeln. För dekoration eller ytterligare upplysning stämplas ibland även ortsmärke, årsstämpel, varumärkesstämpel eller föreningsstämpel, men detta är inget krav.

 

Exempel på gamla svenska silverstämplar:

Svenska silverstämplarSvenska silverstamplar

Silverstamplar Sverige

Silversmedsmärkningar:

Silversmeds märkningSilversmeds märkning

Exempel på Europeiska silverstämplar:

Europeiska silverstämplarEuropeiska silverstämplar

Europeiska silverstamplarEuropeiska silvermärkningar

 

Årsbokstavstabell svenskt silver mellan 1689-1758

Årsbokstäver mellan 1689-1758

Årsbokstäver på svenskt silver efter 1758

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

1759

1783

1807

1831

1855

1879

1903

1927

1951

1975

1999

B

1760

1784

1808

1832

1856

1880

1904

1928

1952

1976

2000

C

1761

1785

1809

1833

1857

1881

1905

1929

1953

1977

2001

D

1762

1786

1810

1834

1858

1882

1906

1930

1954

1978

2002

E

1763

1787

1811

1835

1859

1883

1907

1931

1955

1979

2003

F

1764

1788

1812

1836

1860

1884

1908

1932

1956

1980

2004

G

1765

1789

1813

1837

1861

1885

1909

1933

1957

1981

2005

H

1766

1790

1814

1838

1862

1886

1910

1934

1958

1982

2006

I

1767

1791

1815

1839

1863

1887

1911

1935

1959

1983

2007

K

1768

1792

1816

1840

1864

1888

1912

1936

1960

1984

2008

L

1769

1793

1817

1841

1865

1889

1913

1937

1961

1985

2009

M

1770

1794

1818

1842

1866

1890

1914

1938

1962

1986

2010

N

1771

1795

1819

1843

1867

1891

1915

1939

1963

1987

2011

O

1772

1796

1820

1844

1868

1892

1916

1940

1964

1988

2012

P

1773

1797

1821

1845

1869

1893

1917

1941

1965

1989

2013

Q

1774

1798

1822

1846

1870

1894

1918

1942

1966

1990

2014

R

1775

1799

1823

1847

1871

1895

1919

1943

1967

1991

2015

S

1776

1800

1824

1848

1872

1896

1920

1944

1968

1992

2016

T

1777

1801

1825

1849

1873

1897

1921

1945

1969

1993

2017

U

1778

1802

1826

1850

1874

1898

1922

1946

1970

1994

2018

V

1779

1803

1827

1851

1874

1899

1923

1947

1971

1995

2019

X

1780

1804

1828

1852

1876

1900

1924

1948

1972

1996

2020

Y

1781

1805

1829

1853

1877

1901

1925

1949

1973

1997

2021

Z

1782

1806

1830

1854

1878

1902

1926

1950

1974

1998

2022