Regler

16629 sidvisningar

ANVÄNDARAVTAL

 

Samlarportalen erbjuder en elektronisk mötes- och marknadsplats, där Du genom registrering kan bli medlem (Medlem) och därmed ges åtkomst och möjlighet att utbyta kunskap och ideér med samt köpa och sälja varor från och till andra medlemmar.

GENOM ATT DU REGISTRERAR DIG, HAR TILLGÅNG TILL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER SAMLARPORTALENS WEBBPLATS, ACCEPTERAR DU NEDANSTÅENDE ANVÄNDARVILLKOR OCH DETTA ANVÄNDARAVTAL BLIR DÄRIGENOM BINDANDE.

 

Medlemskap

 

Registrering

 

För att få tillgång till Samlarportalen måste registrering ske på det sätt som Samlarportalen föreskriver. Genom registreringen accepterar Medlemmen användarvillkoren och Medlemmen åtar dig att följa vid var tid gällande användar- och åtkomstvillkor. Medlemmen ansvarar för att ange korrekta personuppgifter, adress och annan kontaktdata samt hålla informationen uppdaterad.

 

Medlems ansvar för handlingar och identitet

Medlem är ensam ansvarig för alla vidtagna handlingar under Medlemmens identitet, inloggningsnamn och lösenord. Medlem ska på bästa och säkraste sätt se till att lösenord hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Medlemmen har inte rätt att förfoga, överlåta eller sälja sin identitet, inloggningsnamn eller lösenord till utomstående.

 

Medlems ansvar för aktiviteter, information & -inlägg

Samlarportalen tillhandahåller en marknadsplats, uppdelad i olika forum som skapats och/eller skapas av medlemmar, och där Medlemmen kan uttrycka sina åsikter i specifika frågor. Inlägg kan läsas av alla medlemmar på respektive forum. Medlemmen uppmanas därför till att vara försiktig och korrekt i sina uttalanden och lämnade uppgifter blir omedelbart publicerade och tillgängliga för andra medlemmar.

 

Den information och de aktiviteter Medlemmen lämnar på Samlarportalen får inte bryta mot upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter, göra intrång i utomståendes 3:mans upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet, vara falsk, felaktig eller vilseledande, vara stötande eller hotfull, smädlig, nedsättande eller vara bedräglig eller involvera försäljning av förfalskningar eller stöldgods, bryta mot gällande lagar och bestämmelser (inkluderande men ej begränsat till exportlagar, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering, falsk annonsering), vara obscen, oanständig eller innehålla barnpornografi, göra Samlarportalen ansvarig eller få som följd att Samlarportalen förlorar andra leverantörers tjänster, länka direkt eller indirekt till eller inkludera beskrivningar av varor som:

 

  • är förbjudna under dessa villkor;
  • är identiska med andra föremål som Medlemmen har ute till försäljning men har ett lägre pris än Medlemmens föremåls utropspris eller reservationspris
  • samtidigt är listad för försäljning på annan webbsida än Samlarportalen (detta hindrar inte länkning till eller annonseringar av ett föremål från en annan webbsida) eller som Medlemmen inte har rätt att länka till eller inkludera innehålla virus, macro virus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information
  • medföra att Samlarportalen blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att webbplatsens effektivitet och funktionalitet på något annat sätt urholkas.
  • Medlemmen tillåts inte lista något föremål på Samlarportalen eller avsluta någon transaktion som påbörjats på marknadsplatsen som, efter inbetald avgift till Samlarportalen, har till följd att Samlarportalen måste bryta mot tillämplig lag eller förbud.

 

Samlarportalen förbehåller sig rätten att avlägsna meddelanden eller åtkomst till forum som strider mot Samlarportalens ändamål. Medlem som bryter mot ovanstående regler och användarvillkor kan avstängas från Samlarportalen.

 

Begränsad möjlighet till användning av annan medlems information

För att underlätta samspelet bland medlemmar tillåter Samlarportalen begränsad tillgång till andra medlemmars kontaktinformation. Som säljare har Medlemmen tillgång till identitets, e-post adress och annan kontaktinformation avseende köparen, och som köpare har Medlemmen tillgång till alias, e-post adress och annan kontaktinformation avseende säljaren. Notera att Medlemmens användning av andra medlemmars information är begränsad i enlighet med dessa användarvillkor och vid var tid gällande regler.

 

Medlemmen accepterar och förbinder sig att inte använda någon robot, spider, scraper eller annat automatiskt verktyg för att få tillgång till Samlarportalen utan skriftligt medgivande. Dessutom accepterar Medlemmen att inte: 

  • vidta någon åtgärd som lägger, eller enligt Samlarportalens bedömning kan lägga eller innebära en orimlig eller oproportionerligt stor börda på infrastruktur; 
  • kopiera, reproducera, ändra, härleda arbeten från, distribuera eller presentera för allmänheten något innehåll (utom egen information) från Samlarportalen utan respektive rättighetsinnehavares skriftliga tillstånd; 
  • störa eller försöka störa arbetet eller andra aktiviteter på Samlarportalen eller 
  • kringgå Samlarportalens automatiska verktyg eller processer eller andra tillvägagångssätt för att förhindra eller begränsa tillgången till Samlarportalen. Samlarportalen tillåter inte att Medlem gör utdrag eller återanvänder större delar av Samlarportalens marknadsplats och/eller gör systematiska och upprepade utdrag eller återanvändningar av mindre delar av Samlarportalens marknadsplats.

 

Medlems tillgång till Samlarportalen

Samlarportalen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller av temporärt eller definitivt avstängda medlemmar.

 

Personuppgifter

 

Medlemmen godkänner att lämnade personuppgifter bearbetas i enlighet med vad som anges i Samlarportalens vid var tid gällande policy som omnämnts i dessa villkor. Samlarportalen kommer att bevara och överföra Medlemsinformation i en säker och konfidentiell miljö. Om Medlemmen har invändningar mot att dennes information överförs eller används på detta sätt skall medlemmen inte registrera sig.

 

Medlemmen accepterar att inte behandla personuppgifter om andra medlemmar utan skriftligt medgivande från sådan annan medlem eller efter att på annat sätt ha säkerställt rätten till att utföra sådan behandling. All information som en medlem får om en annan medlem i samband med användning av Samlarportalens marknadsplats får endast användas till att slutföra transaktioner ingångna via Samlarportalen

 

Ändring av användarvillkor och allmänna regler för åtkomst

 

Samlarportalen har rätt att ändra dessa användarvillkor samt regler för användning och åtkomst under pågående medlemskap genom att meddela Medlemmen eller genom införande av de ändrade användarvillkoren på Samlarportalens marknadsplatser. Ändrade användarvillkor kommer att tillämpas på nya medlemskap från dagen för införandet på Samlarportalen. Existerande medlemmar kommer att vara bundna av de nya villkoren efter utgången av trettio (30) dagar efter meddelande om ändringen. Ändringar av sådant som är förbjudet enligt svensk lag och Samlarportalens användarvillkor gäller dock med omedelbar verkan i samband med att ändringen publiceras på Samlarportalen. Vad gäller köp och försäljning mellan medlemmar skall de villkor gälla som existerade vid tiden för överenskommelsen även om villkoren därefter ändras.

 

Särskilt om annonsering och beskrivning vid försäljning

 

Medlem som erbjuder sig att sälja varor (nedan och i detta sammanhang kallad ”Säljaren”) måste i enlighet med Samlarportalens instruktioner hålla sig till angivna villkor på webbplatsen och därmed uppge korrekt och tillräcklig information om föremålet och villkor för försäljningen samt att objektivt beskriva och ej utelämna sådan information som kan påverka värdet på det utbjudna föremålet. Genom att publicera ett föremål försäkrar Säljaren att denne har rätt att sälja föremålet. 

Samlarportalen förbehåller sig rätten att begränsa det antal aktiviteter och auktioner på webbplatsen som medlemmen/Säljaren kan tillåtas ha aktiva.

 

Säljaren äger inte rätt att sälja varor som är olagliga, strider mot god sed, är kränkande eller som på annat sätt kan uppfattas som otillbörliga. Säljaren kan därmed sälja personliga ägodelar på Samlarportalens marknadsplats under förutsättning att inga särskilda tillstånd krävs, samt att eventuella krav beträffande köp och försäljning tillgodoses, dock får exempelvis försäljning av finansiella instrument inte förekomma. Säljare och köpare måste också försäkra sig om att det är lagligt att sälja och exportera föremålet till en person som är bosatt i köparens jurisdiktion. 

Säljaren är skyldig att avsluta en försäljning av ett föremål som har saluförts på Samlarportalens marknadsplats, när ett bud har lämnats och budet överstiger det angivna priset (dvs. vinnarbud eller angivet fastpris).  

Säljare/ köpare är skyldig att noga kontrollera all information om det saluförda föremålet, och omedelbart vid upptäckt av felaktig information göra ett tillägg till beskrivningen av objektet eller, om möjligt, korrigera den felaktiga informationen genom att annullera försäljningserbjudandet och lista föremålet på nytt.

 

En medlem som har lagt ett bud (här kallad Köpare) är inte bunden till ett föregående bud när ett tillägg till ett utbjudet föremåls beskrivning har gjorts, om tillägget medför en försämring för köparen. Köparen är då berättigade att återkalla lämnade bud.

 

Varubeskrivningen, såsom den specificerats av säljaren, utgör försäljningsvillkoren mellan Säljaren och Köparen. Frakt- och speditionsvillkor måste inkluderas i beskrivningen av varan. Säljaren är skyldig att tillse att försäljningsvillkoren inte strider mot villkoren på Samlarportalen eller tillämplig lagstiftning. 

Samlarportalen har också rätt att flytta, avsluta eller förlänga en auktion på grund av tekniska omständigheter inom eller utanför vår kontroll.

 

Särskilt om köp- och säljförfarande

 

Presumtiv köpare (här kallad ”Budgivare” alternativt ”Intressent”) har möjlighet att delta i varje pågående budgivning om Intressenten uppfyller de krav som Säljaren anger på marknadsplatsen. En Säljare eller närstående person till denne är inte berättigad att lägga bud på sitt eget föremål. Intressenten har rätt att lägga bud som minst motsvarar den summa som angivits i auktionen, eller lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som köparen är villig att betala för föremålet (dvs. högstbjudande). 

När en Intressent använder sig av möjligheten att lägga ett bud, kommer bjudförfarandet att aktivera en bjudtjänst som bjuder så förmånligt som möjligt, för Intressentens räkning, upp till det högsta budet. Det vinnande budet kan bli lägre än det angivna högsta budet. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det vinnande budet det bud som först registrerades på marknadsplatsen. Om en Intressent lägger ett bud som är lägre än reservationspris kommer automatiskt ett meddelande om att budet inte är vinnande.  

Ett vinnande bud är bindande för Budgivaren. Ett vinnande bud medför att ett bindande avtal etableras mellan Säljaren och Budgivaren, som efter det att auktionen avslutats är ett bindande köp för båda parter. Tillämpliga villkor för köpet framgår ovan.

Säljaren och Köparen är skyldiga att hjälpas åt i samband med slutförandet av transaktionen när auktionen har avslutats.

 

Prislista, provision och avgifter

 

I samband med utbjudande och försäljning av varor genom Samlarportalens marknadsplats, och utnyttjande av Samlarportalens övriga tjänster kommer betalning att debiteras enligt gällande prislista som ingår som del i dessa villkor. 

Provision och avgifter för eventuella tilläggstjänster skall erläggas i enlighet med den prislista som gäller vid beställningen av tjänsten. Avgifter för tilläggstjänster kommer att debiteras för varje nytt auktionstillfälle.

Samtliga priser och avgifter ska anges i SEK inklusive moms om inte annat särskilt angivits. Säljaren skall betala samtliga avgifter som kan hänföras till användningen av Samlarportalens tjänster och marknadsplats samt alla eventuella skatter i samband därmed.

 

Begränsat ansvar för och friskrivning till förmån för Samlarportalen

 

Samlarportalen har, inte under några omständigheter, ansvar för Medlems uteblivna vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust av information, Medlemmens ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada av vad slag det må vara.

 

Samlarportalen är inte en auktionsförrättare även om Samlarportalen refererar till auktionsförfarandet. Marknadsplatsen är ett forum som tillåter Medlem att utbjuda, sälja och köpa allt som är tillåtet enligt lag, när som helst, från var som helst och till vilket pris som helst. Samlarportalen granskar aldrig auktioner som införts av Medlem, äger inte objekten som saluförs på Samlarportalens marknadsplats och är inte inblandade i transaktionerna mellan köparna och säljarna. Samlarportalen har således ingen kontroll över eller ansvar för de auktionerade objektens kvalitet, säkerhet, laglighet, eller sanningsenligheten eller riktigheten av auktionsobjekten, ej heller över säljarnas förmåga att sälja föremålen och köparnas förmåga att köpa desamma. Samlarportalen ansvarar inte för att köpare och säljare verkligen genomför en transaktion.

 

Medlemmen accepterar att ta fullt ansvar för medlemmens handlingar och att de utförs enligt gällande lag. Samlarportalen ansvarar inte för en Medlems förlust av data eller för att ett bud förvrängts eller inte har nått fram. Samlarportalen är inte ansvarig om uppfyllandet av skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av sådana omständigheter utom Samlarportalens kontroll som rimligen inte hade kunnat förutse, och vars konsekvenser rimligtvis inte hade kunnat undvika eller övervinna (såsom myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, driftstopp i det allmänna kommunikationssystemet etc). Medlemmen måste utföra sina skyldigheter under tiden ovanstående hinder föreligger.

 

Om Medlem skulle ha något krav gentemot annan medlem, till följd av dennes användning av Samlarportalen, accepterar Medlemmen att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Samlarportalens sida. Medlemmen befriar Samlarportalen (samt bolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav.

 

 

 

Uppsägning av Avtalet

 

Avtalet träder i kraft vid det tidigare av registrering av konto och/eller åtkomst till Samlarportalen och gäller därefter under den avtalstid som Samlarportalen bestämmer.

 

Samlarportalen äger rätt att när som helst, även utan skriftligt meddelande till Medlemmen, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. 

 

Övrigt

Samlarportalen har rätt att överlåta detta användaravtal mellan Samlarportalen och Medlemmen inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse eftersträvar Samlarportalen att meddela vem som har tagit över användaravtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Samlarportalens hemsida. En medlem äger inte överlåta användaravtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

 

I händelse av motstridiga villkor mellan avtalet och specifikationer och/eller av Samlarportalens på webbplats uppdaterade och på sådant sätt meddelade ändringar skall de senare äga företräde framför användaravtalet.

 

Användaravtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som användaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta användaravtal.